Šta su građanske peticije?

Peticija je oblik pismenog obraćanja, kojim grupa građana/ki traži od organa javne vlasti da pokrene postupak iz svoje nadležnosti, u cilju rešavanja pitanja od opšteg interesa, na nacionalnim ili nižim nivoima vlasti.  Pravo na peticiju garantovano je Ustavom Republike Srbije, saglasno Zakonu o Narodnoj skupštini. Može se uputiti bilo kom državnom organu/organizaciji kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja, organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave.

Građani/ke mogu ih podneti u pisanom ili elektronskom obliku. Forma i način upućivanja nije preciziran zakonom. Mora sadržati naziv organa kom se upućuje, ustavni osnov za podnošenje, jasno formulisan zahtev, predlog rešenja i objašnjenje. U nastavku sledi ime i prezime potpisnika, adresa stanovanja, potpis i jedinstveni matični broj zastupnika. Takođe, u peticiji se zahtev za odgovorom mora jasno naznačiti. Fiksni, mobilni telefon i i-mejl adresa mogu biti propratne informacije, naročito kada se podnose u elektronskom obliku.

Peticije treba da se koriste kao alat građana u zakonodavnom i kontrolnom procesu. Za osnaživanje i obezbeđivanje transparentnog i efikasnog učešća u parlamentarnom životu, kao i uspostavljanje neposrednijeg odnosa između građana.

Pod pretpostavkom da peticije ispunjavaju uslove u pogledu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i principe organizacije demokratske vlasti, obezbediće i unaprediće transparentnost, odgovornost, angažovanje, inkluzivnost, učešće, supsidijarnost i koheziju društva. Stvoriće postor uzajamne odgovornosti, građana i vlasti, u procesu zahteva i obaveza.

Potrebno je povećati svest o participaciji i ukazati na realne rezultate, koji su ostvareni posredstvom ovakve komunikacije građana i vlasti. Podići stepen opšte informisanosti javnosti o značaju direktnog učešća u procesu donošenja odluka. Potrebno je stvoriti prostor za aktivno pružanje sveobuhvatnih i objektivnih informacija u cilju razumevanja problema. Osnaživanje kroz politike i mere za podršku građanskih prava i obezbeđivanje sredstava za učešće u užem smislu – grupe građana, interesne grupe.

Potrebna je potpuna inkluzivnost građana i slobodni debatni prostor, za razmenu mišljenja, stavova i promociju, kako na e-platformama tako i u medijskom prostoru.

S obzirom da peticije pokreću zainteresovane strane, ciljne grupe, koje su žižna tačka interesovanja kad je podrška u pitanju, postaju punoletni građani, dakle potencijalni potpisnici. Stručna javnost donosi ekspertize koje mogu pomoći u boljem i efikasnijem predlaganju rešenja i pitanja, dok Skupština informiše o zakonskom okviru i aktivnostima koje bi trebalo preduzeti.

Na kraju, politički subjekti mogu iskoristiti političku moć i odgovornost da načine promene u onim oblastima u kojima su tražene od strane građana, te na taj način kreiraju celovit krug zdravog političkog sistema u kom je kružni proces zahteva i obaveza završen.

Autorka teksta: Milica Bicić