Predstavljen presek KOMS-ovog Monitoringa izborne kampanje 2022.

Krovna organizacija mladih Srbije predstavila je presek Monitoringa izborne kampanje 2022. Na konferenciji su predstavljeni rezultati do kojih je KOMS došao sprovodeći monitoring izborne kampanje.

Šta je praćeno u monitoringu?

Praćena su direktna partijska obraćanja, stavovi, obećanja, poruke političara/kandidata. Evidentirano je kako političari i izborni akteri komuniciraju o mladima.

Izvori podataka koje je KOMS koristio:

  • dimenzija okvira ili teme
  • dimenzija problema
  • dimenzija aktera
  • dimenzija politika
  • broj mladih na listama

Izborne liste i mladi u njima:

Upoređujući situaciju sa onom iz 2020. godine, došlo se do podataka da je 2020. bila 21 izborna lista, sa ukupno 580 mladih na listama od 3419 kandidata za narodne poslanike. Situacija u 2022. godini je takva da se na 19 izbornih listi ukupno nalazi 418 mladih kandidata od 2912 kandidata/kinja.

Teme koje su komunicirane ka mladima:

Dominantne teme su bile ekonomski položaj mladih (zapošljavanje mladih), obrazovanje, odlazak mladih, zdravlje mladih, politička participacija mladih.

Nove teme koje su bile u političkom diskursu u proteklom periodu tiču se ekološke politike, internih migracija i mladih u ruralnim zajednicama, državnih mera za pružanje podrške mladima, demografska politika podrške mladim (bračnim) parovima, stambena politika i osamostaljivanje mladih, aktivizam mladih.


Snimak cele konferencije možete pogledati ovde: